Juridische mededeling

Artikel 1. Uitgave van de site

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website https://www.quickdna.nl geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering ervan en toezicht:

Eigenaar van de site: QuickDNA® - Contact: contact@quickdna.com- Adres: SFFO0512, Compass Building, Al Shohada Road, Verenigde Arabische Emiraten

Bedrijfsidentificatie: QuickDNA®  - Postadres: SFFO0512, Compass Building, Al Shohada Road, Verenigde Arabische Emiraten

Directeur publicatie: Augustin TOVONDRAINY - Contactpersoon: augustin@ferberenterprises.com.

Gastheer: OVH SAS - 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex 1 - Telefoon: 1007

Functionaris voor gegevensbescherming: Mahavonjy Zafi - mahavonjy@ferberenterprises.com

Artikel 2. Algemene voorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site https://www.quickdna.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.quickdna.nl worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door het bedrijf, dat zich vervolgens inspant om de gebruikers te informeren vóór de data en tijden van de interventie.

De site https://www.quickdna.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Artikel 3. Beschrijving van de geleverde diensten

De site https://www.quickdna.nl heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Het bedrijf streeft ernaar om de site https://www.quickdna.nl informatie zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haarzelf, hetzij door de externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.quickdna.nl

worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site https://www.quickdna.nl niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Artikel 4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

Artikel 5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

QuickDNA® is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, architectuur, iconen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van QuickDNA®.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom .

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

QuickDNA® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de https://www.quickdna.nl

QuickDNA® wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud aanwezig op https://www.quickdna.nl

QuickDNA® verbindt zich ertoe de https://www.quickdna.nl-site zo veilig mogelijk te maken, maar zijn verantwoordelijkheid kan niet in twijfel worden getrokken als ongewenste gegevens worden geïmporteerd en op zijn site geïnstalleerd zonder zijn medeweten.

Interactieve ruimtes (contactruimte of opmerkingen) zijn beschikbaar voor gebruikers. QuickDNA® behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.

Indien nodig behoudt QuickDNA® zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.) .).

Artikel 7. CNIL en beheer van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd , heeft de gebruiker van de site https://www.quickdna.nl het recht op toegang, wijziging en verwijdering van de verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming: Mahavonjy Zafi - mahavonjy@ferberenteprises.com.

Lees onze https://www.quickdna.nl/pages/privacy-policy voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken (type gegevens, doel, ontvanger...) . [Instructies: voeg hier de hyperlink toe aan uw privacybeleid]

Artikel 8. Hypertextlinks en cookies

De site https://www.quickdna.nl bevat hyperlinks naar andere sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot deze externe links of links die door andere sites naar https://www.quickdna.nl zijn gemaakt.

Browsen op de https://www.quickdna.nl-site veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker.

Een "cookie" is een klein bestand dat informatie vastlegt met betrekking tot het browsen van een gebruiker op een site. De aldus verkregen gegevens maken het bijvoorbeeld mogelijk om aanwezigheidsmetingen te verkrijgen.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Zonder uw toestemming worden er geen cookies geplaatst.

Cookies worden maximaal 12 maanden bewaard.

Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, lees onze https://www.quickdna.nl/pages/privacy-policy.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.quickdna.nl is onderworpen aan het Franse recht. Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Sarreguemines.

Artikel 10. Betrokken belangrijkste wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Artikel 11. Woordenlijst

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).